Downloads

MCADC

prospectus for eth COMPLITE Pune University Computer Coerces

Computer for MCDAC, eth, ATC Centers


School proposal request letter

School proposal request letter for Principale


Prospectus for ICT School

eth MCDAC JOINT PROGRAM


New Pratidnya Patra

New Pratidnya Patra


केंद्र फायदे

ETH केंद्र नोंदणी शुल्क व फायदे- फक्त MCADC परिवारातील सभासंदाकरिता.


विद्यार्थी नोंदणी व परीक्षा वेळापत्रक

ETH व MCADC मान्यताप्राप्त केंद्रांना विद्यार्थी नोंदणी प्रक्रियांबाबत व परीक्षा वेळापत्रक.


Covering Letter

ETH व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे सयुंक्त अभ्यासक्रम आपल्या संगणक प्रशिक्षण केंद्रात चालविण्याबाबत.


ETH MCADC Franchisee Proposal

ETH MCADC Franchisee Proposal.


Franchisee Application Form

Franchisee Application Form


डिजीटल कॅम्पस उपक्रम Eth Research Lab

आपल्या संस्थेच्या/ विभागाच्या / खात्याच्या अधिकारातील सिव शाळांमध्ये अभ्यासक्रमाचे सॉफ्टिेअर उपलब्ध करुन देण्याबाबत शाळांना डिजीटल करण्याचा प्रकल्प राबविण्याबाबत.


Buisiness Development Partner Letter Of MCADC

Appointment Letter as a Buisiness Development Partner.