Downloads

Buisiness Development Partner Letter Of MCADC

 Download
Appointment Letter as a Buisiness Development Partner.

डिजीटल कॅम्पस उपक्रम Eth Research Lab

 Download
आपल्या संस्थेच्या/ विभागाच्या / खात्याच्या अधिकारातील सिव शाळांमध्ये अभ्यासक्रमाचे सॉफ्टिेअर उपलब्ध करुन देण्याबाबत शाळांना डिजीटल करण्याचा प्रकल्प राबविण्याबाबत.

New Registration Form Start

 Download
New Registration Start.

ETH MCADC Franchisee

 Download
ETH MCADC Franchisee Proposal.

Franchisee Application Form

 Download
Franchisee Application Form

Covering Letter

 Download
ETH व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे सयुंक्त अभ्यासक्रम आपल्या संगणक प्रशिक्षण केंद्रात चालविण्याबाबत.

विद्यार्थी नोंदणी व परीक्षा वेळापत्रक

 Download
ETH व MCADC मान्यताप्राप्त केंद्रांना विद्यार्थी नोंदणी प्रक्रियांबाबत व परीक्षा वेळापत्रक.

केंद्र फायदे

 Download
ETH केंद्र नोंदणी शुल्क व फायदे- फक्त MCADC परिवारातील सभासंदाकरिता.

New Pratidnya Patra

 Download
New Pratidnya Patra

Prospectus for ICT School

 Download
eth MCDAC JOINT PROGRAM

School proposal request letter

 Download
School proposal request letter for Principale