ICT School Supportes

First Seminar : Pune List
Sr.No . Name . Institute Name . District .
1
 •   NA
Shrikrishna Computer Typing Institute Mumbai City
2
 •   NA
Sampat Tukaram Dhore Pune
3
 •   NA
Rahig Mahesh K. Ahmednagar
4
 •   NA
Anjali Mahesh Keval Ahmednagar
5
 •   NA
Sharad Haridas Devtale Yavatmal
6
 •   NA
Amol Ruprao Shinhe Amravati
7
 •   NA
Nikit Folchand Patil Amravati
8
 •   NA
Roshani P. Sawant Mumbai City
9
 •   NA
Subhash Bagad Nashik
10
 •   NA
Anuradha Thite Ahmednagar
11
 •   NA
Yogesh Babasaheb Ambedkar Ahmednagar